سايت احمد كسروي                                                                      www.kasravi.info

 

 

 

مقدمه

كسروي يكي از محققين و نويسندگان پر كار تاريخ معاصر ايران ميباشد . وي تاثيري غيرقابل انكار در چند نسل اخير ايران نهاده است .  وي ازنادر  انديشمندان بيباكي بود كه با آگاهي و بينش و بي پروائي بسيار به جنگ خرافات و پندارهاي هزار ساله رفت و جان بر سر اين راه نهاد .

 وي در زمينههاي گوناگون تاريخي، زبانشناسي، اجتماعي و ديني پژوهش كرده و نوشتههاي بسياري از وي به جاي مانده است. در ابتداء، جمعآوري ليست آثار كسروي كار دشواري مينمود. ولي خوشبختانه محمود كتيرائي در دهه 40 با كنكاشي در آثار كسروي، طرح مقدماتي كتابشناسي كسروي را تنظيم و در نشريه ”فرهنگ ايران زمين“، جلد هيجدهم، به چاپ رساند. اين كتابشناسي، كه محمود كتيرائي خود آن را ”طرح مقدماتي“ مينامد، بسيار كامل است و تقريباً  كل آثار كسروي را در برميگيرد. علاوه بر آن، وي نوشتههاي پيرامون كسروي را نيز جمعآوري كرده است.

كتابشناسي حاضر با بهرهگيري از كار با ارزش محمود كتيرائي، تهيه شده و كوشيدهايم تا در حد امكان، اين مجموعه رابه تكميل كنيم .

طبعاً از تمام بازديدكنندگان ”سايت كسروي“ تقاضا داريم تا در تكميل اين كتابشناسي ما را ياري كنند.

با تشكر

 

كتابشناسي كسروي

 

 

كسروي نوشتههاي بسيار دارد. وي در زمينه هاي مختلف تاريخي، زبانشناسي و مسايل ديني كتاب و نوشته دارد. براي شناخت نوشتههاي كسروي، مجموع آثار وي به سه دسته تقسيم شده است:

 

الف ـ در زمينه تاريخ:

1 ـ شهرياران گمنام (سه بخش)، تهران، 1307، 1308، 1309.

2 ـ كارنامه اردشير بابكان (متن پهلوي با ترجمه آن به فارسي)، تهران، 1308.

3 ـ نام شهرها و ديههاي ايران (دو بخش)، 1308، 1309.

4 ـ تاريخچه شير و خورشيد، تهران، 1309.

5 ـ تاريخ پانصد ساله خوزستان، 1312.

6 ـ تاريخ هيجده ساله آذربايجان (شش بخش)، بين سالهاي 1313 ـ 1319.

7 ـ گلچيني از كتاب پلوتارخ (دو جلد)، 1315.

8 ـ تاريخ مشروطه ايران (سه بخش)، 1319، 1320، 1321.

9 ـ يكم آذر، 1323.

10 ـ يكم ديماه، 1322.

11 ـ افسران ما، 1323.

12 ـ تاريخ چپق و غليان، 1323.

13 ـ مشعشعيان (يا بخشي از تاريخ خوزستان)، 1322.

14 ـ شيخ صفي و تبارش، 1322.

15 ـ پيدايش آمريكا، 1324.

16- چند تاريخچه ، تهران 1324

17 ـ مردم يهود (ناتمام).

18 ـ انكيزيسيون در ايران (ناتمام).

19-قيام شيخ محمد خياباني / 1302

 

 

ب ـ در زمينه زبان:

1 ـ النجمهالدريه، تبريز، (كتاب درسي است در خواندن عربي).                 تاريخ؟

2 ـ خلاصهالنحو، تبريز، (كتاب درسي در نحو عربي).                  تاريخ؟

3 ـ حقايق عن اسپرانتو، (كتابي است به زبان عربي)، 1303.

4 ـ الدرهالثمينه، (كتاب درسي در صرف عربي).                          تاريخ؟

5 ـ آذري يا زبان باستان آذربايجان، تهران، 1304.

6 ـ زبان پاك، 1322.

 

 

ج: در زمينه مسايل ديني و اجتماعي:

 

1 ـ شريعت احمدي ، تبريز ، تاريخ ؟.

2 ـ قهوه السوراة ، صيدا ، 1303

3 ـ حقايق عين اسپرانتو ، 1303.

4 ـ آئين (دو بخش)، 1311، 1312.

5 ـ قانون دادگري، 1312.

6 ـ مقدمه بر عفافنامه ، تهران، 1313.

7 ـ راه رستگاري، 1316.

8 ـ امروز چه بايد كرد؟، 1320.

9 ـ پيام به دانشمندان اروپا و آمريكا، 1321.

10 ـ حافظ چه ميگويد؟، 1322.

11 ـ خدا با ماست، 1323.

12 ـ در پيرامون روان، 1322.

13 ـ در پيرامون رمان، 1322

14 ـ در پيرامون اسلام، 1322.

15 ـ در پيرامون خرد، 1322.

16 ـ ورجاوند بنياد (سه بخش)، 1322ـ1323.

17 ـ sufigari.pdfصوفيگري، 1322.( برگرفته از سايت golshan.com www. )

18 ـ فرهنگ چيست؟ 1322.

19 ـ پندارها، 1322.

20 ـ شيعيگري، 1322 يا بخوانند و داوري كنند

21 ـ بهائيگري، 1322.

22 ـ در پاسخ بدخواهان، 1323.

23 ـ سيزدهم مرداد، 1323.

24 ـ در پيرامون ادبيات، 1323.

25 ـ كار و پيشه و پول، 1323.

26 ـ دين و جهان، 1323.

27 ـ گفت و شنيد، 1323.

28 ـ دادگاه، 1323.

29 ـ دولت به ما پاسخ دهد، 1323.

30 ـ بهمن ماه، 1323.

31 ـ فرهنگ است يا نيرنگ، 1323.

32 ـ خواهران و دختران ما، 1323.

33 ـ زندگاني من، 1323.

34 ـ ده سال در عدليه، 1323.

35 ـ چرا از عدليه بيرون آمدم، 1323.

36 ـ در پاسخ حقيقتگو، 1324.

37 ـ در راه سياست، 1324.

38 ـ گفت و گو (استاد رجبعلي دين ياد ميگيرد)، 1324.

39 ـ حاجيهاي انباردار چه ديني دارند؟، 1324.

40 ـ شيخ قربان از نجف ميآيد، 1324.

41 ـ عطسه به صبر چه ربطي دارد؟، 1324.

42 ـ بدارالشريعه شعر سروده، آذر 1324.

43 ـ سرنوشت ايران چه خواهد شد؟، 1324.

44 ـ در پيرامون جانوران، 1324.

45 ـ جناب آقا از ميدان در رفت، 1324.

46 ـ امروز چاره چيست؟، 1324.

47 ـ از سازمان ملل متفق چه نتيجه تواند بود؟، 1324.

 

 

نشريات

 1-روزنامه پرچم  ، سوم بهمن 1320 تا هفدهم آذر ماه 1321( كه همه روزنامه هاي پايتخت توقيف شد )

در مجموع دويست و پنجاه و چهار شماره در نزديك به پانصد هزار نسخه چاپ شده است .

 

2-پرچم نيمه ماهه ، از نيمه فروردين 1322 هر پانزده روز يكبار ، در چهل و هشت صفحه ،  منتشر مي شد . پس از انتشار 12 شماره توقيف گرديد . برروي هم هژده هزار نسخه چاپ شد .

 

3-پرچم هفتگي  ، در اسفند 1322 « پرچم » از توقيف درآمد ولي پس از انتشار هفت شماره  به شكل هفتگي ، مجددا توقيف شد . در اين دوره پرچم برروي هم نزديك به چهارده هزار نسخه چاپ شد .

 

4- ماهنامه پيمان ، يكم آذر 1312 تا 1321 . پيمان در ششماه نخست هر پانزده روز يكبار منتشر مي شد و پس از آن هر ماه يك شماره چاپ مي شد . بر رو يهم نود شش شماره در بيش از صد و چهل و چهار هزار نسخه  چاپ شد .

 

 

كتابهاي گردآوري شده از مقالات كسروي در روزنامه پرچم و ماهنامه پيمان:

1 ـ نوروزنامه، يحيي ذكاء، 1326.

2 ـ نيك و بد، 1326.،باهماد ازادگان

3 ـ مقالات كسروي، يحيي ذكاء،بخش اول ، 1327.

4 ـ كافنامه، يحيي ذكاء، 1331.

5 ـ مقالات كسروي، يحيي ذكاء، بخش دوم ، 1334.

6 ـ پاكخوني، ميرمهدي موبد، 1334.

7- زبان فارسي و راه توانا گردانيدن آن ، يحيي ذكاء ، تهران 1334

8- مشروطه بهترين شكل حكومت و آخرين نتيجه انديشه آدمي است ، باهماد آزادگان ، 1335

9-چهل مقاله كسروي  ،تهران ، 1335.

10--انقلاب چيست ، باهماد آزادگان ، 1336

11-فرهنگ كسروي ،يحيي ذكاء ، تهران ،كتابخانه طهوري ، 1336

12- ما از فرهنگ چه مي خواهيم ،محمد علي پايدار ، 1336

13- دين و دانش ، 1339

14- ما چه مي خواهيم ، گفتارهای منتشر شده در پیمان سال 1319 ، گردآوری 1339

15- سخنراني كسروي در انجمن ادبي ، باهماد آزادگان ، 1343

16- پيام من به شرق ، 1344

17- پيرامون فلسفه ، 1344

18-تيشه هاي سياست ، 1344

19-دين و سياست ، باهماد آزادگان ،‌1348

20-بررسيهائي در تاريخ ايران ، حسين يزدانيان ، 1346

21-بيماري ها ، 1348

22- كاروند كسروي  ، يحيي ذكاء ، تهران ،كتاب هاي جيبي ، 1352

23-چند مقاله  احمد كسروي 1374 انتشارات مهر آلمان

 

 

نشريات پيروان كسروي

1- جهان پاك ، 22 تير 1325 تا دهم دي ماه 1325 بر روي هم شست و دو شماره چاپ شد . در ابتدا هفته اي دو شماره و سپس هفته اي سه شماره چاپ مي شد .

2- جهان پاك هفتگي ، 15 بهمن 1325 تا 29 ارديبهشت 1326

3- دفتر هاي ماهانه ، 1324 تا 1326 هر ماه يك دفتر به نام همان ماه به شكل مجله ماهانه منتشر مي شد . بر روي هم سي شماره چاپ شد .

4- سالنامه ، سالنامه پژوهاد اسفند 1324 و 1325 و سالنامه سپهر سالهاي 1326 – 1327 – 1328 به چاپ رسيد .

 

و نشريات ديگر ، نامه ماهانه همبستگي ، روزنامه شاهراه ، سخنراني هاي هفتگي ، روزنامه پاكراه ، مهنامه فروزا بهارنامه ، آغاز پيروزي ، پيام پيروزي و گامهاي پيروزي