کتاب حاضر توسط دوستانی، که تا کنون چندين کتاب ديگر را نيز تايپ و تدوين مجدد کرده اند، تهيه  شده است.  متاسفانه در باز توليد اين کتاب ، تهيه کنندگان به تشخيص خود کلمات يا جملاتی را در متن برجسته کرده و بدين طريق بر آن تاکيد گذاشته اند. تاکيداتی که در نوشته اصلی احمد کسروی وجود ندارد. در اين مورد به اين دوستان  توضيح داده شده است که لازم است برای حفظ اصالت کار نويسنده، از هرگونه دخل و تصرف در متن اصلی خودداری شود.

اما از آنجا که به هر حال اين کار با زحمات بسيار از سوی اين عزيزان صورت گرفته، کتاب فوق در زير در اختيار بازديدکنندگان سايت کسروی قرار می گيرد.

متن کامل کتاب