پيرامون كتاب � قتل كسروي � آقاي ايرج هاشمي زاده مقاله اي در نشريه � راه آزادي� نوشته اند كه در اينجا براي مطالعه بازديدكنندگان آورده مي شود . همراه مقاله ايشان ،‌طرحي نيز از كسروي در نشريه به چاپ رسيده بود كه در زير آورده مي شود

PDF    HTML .

خود آقاي هاشمي زاده درباره اين طرح مي گويند :

دوست هنرمندم احمد سخاورز خواهش مرا پذيرفت و طرحی از چهره کسروی برای اين نوشته به روی کاغذ آورد. از محبت و دوستی بی دريغ او تشکر می کنم. فکر می کنم اين اولين طرح هنری از چهره شادروان کسروی پس از 56 سال است، نفرين بر ما !