�بسـيار تـند رفته‌ايد�. نامه‌ای به‌تاريخ 30 شهريورماه 1382.

�بنام خدای کسروی. پاسخ به خسرو ناقد�. نامه‌ای به‌تاريخ 30 شهريور 1382.

�کسروی، نفيسی، بهار�. نامه‌ای به‌تاريخ 31 ارديبهشت 1383.