دفاعيات

 احمد كسروي

 از سرپاس مختاري و پزشك احمدي

 

يكي از محاكمات جنجالي و پر سروصداي پس از سوم شهريور ماه ۱٣٢٠ و كناري گيري رضا شاه از سلطنت، محاكمات سرپاس مختاري و پزشك احمدي و ديگران را بايد شمرد.  احمد كسروي، وكيل تسخيري پزشك احمدي و مختاري بود. وي جريان محاکمه را روزانه، در روزنامه خود پرچم منتشر مي کرد.

کتاب حاضر جمع آوري و تدوين مجدد گزارشات دادگاه فوق و دفاعيات احمد کسروي است. اين کتاب توسط دوستاني، که تا کنون چندين کتاب ديگر را نيز تايپ و تدوين مجدد کرده اند، تهيه  شده است.  متاسفانه در تدوين اين  کتاب ، تهيه کنندگان به تشخيص خود کلمات يا جملاتي را در متن برجسته کرده و بدين طريق بر آن تاکيد گذاشته اند. تاکيداتي که در نوشته اصلي احمد کسروي وجود ندارد. در اين مورد به اين دوستان  توضيح داده شده است که لازم است براي حفظ اصالت کار نويسنده، از هرگونه دخل و تصرف در متن اصلي خودداري شود. همچنين بخش اول توسط تدوين کنندگان نوشته شده و توضيحاتی پيرامون اشخاص و شرايط زمانی اين محاکمات داده شده است.

اما از آنجا که به هر حال اين کار با زحمات بسيار از سوي اين عزيزان صورت گرفته، کتاب فوق در زير در اختيار بازديدکنندگان سايت کسروي قرار مي گيرد.


بخش های

ده

نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو

يک