سايت احمد كسروي                                                                                                                         www.kasravi.info

 

قيام شيخ محمد خياباني

احمد كسروي

ويرايش و مقدمه محمد علي همايون كاتوزيان

 

احمد كسروي در سال 1302 شمسي در اهواز ، يادداشت هائي را در باره قيام شيخ محمد خياباني ، به درخواست كاظم زاده تبريزي بنيان گذار نشريه ايرانشهر ، نوشته است . اين نوشته درزمان حيات كسروي توسط خود وي منتشر نمي شود . سال ها بعد كسروي در پيگيري نوشتن تاريخ مشروطه ايران و در جلد دوم اين اثر ، كه خود وي آن را تاريخ هيجده ساله آذربايجان مي نامد ،  قيام نافرجام خياباني مي پردازد . (در بخش چهارم و پاياني كتاب تاريخ هيجده ساله آذربايجان ، از گفتار پنجم تا گفتار دهم / صفحات 842 تا 896 / موسسه انتشارات اميركبير چاپ 1376 تهران )

د ر اين كتاب آقاي همايون كاتوزيان مقدمه اي بر نوشته كسروي افزوده اند كه عمدتا به تشريح حواشي قيام خياباني و شرايط تاريخي آن زمان و شناساندن برخي نام هاي آورده شده در نوشته كسروي مي باشد  .

در زير متن دستنويس كسروي آورده شده است