سايت احمد كسروي                                                                                                                     www.kasravi.info  

 

،  آقای ناصر پاکدامن بخش پنجم از چاپ سوم کتاب خود، با عنوان � ضميمه ديگر� را براي انتشار در اختيار ما قرار دادند. خود نويسنده در مقدمه اين بخش مي گويد:

”ضميمة ديگر“ و پيوستهايش، بر برخي از وقايعي كه در قسمت سوم اين كتاب آمده است روشناييهاي بيشتري مي‌اندازد و خاصه از فعاليتهاي كسروي و هوادارانش, واكنشهاي روحانيون و محافل مذهبي نسبت به آنها, اقدامات مقامات مملكتي و مراجع دولتي در سركوب و تعقيب كسروي و بالاخره چگونگي آن سوءقصد و سپس آن كشتار، تصوير دقيقتري به دست مي‌دهد.
در چاپ كنوني، ”ضميمة ديگر“ هم پنج نوشته و سندي را كه پس از چاپ دوم در دسترس نگارنده قرار گرفت (نگ: پيوستهاي 11-7، ص. 289-270) در بر مي‌گيرد و هم نوشته‌ها و اسنادي را از مجموعه‌اي‌كه پس از انتشار چاپ نخست كتاب به دست اين نگارنده رسيده بود. اين مجموعه مشتمل بر 48 برگ "فتوكپي" است از اسناد و مكاتباتي كه همه به كسروي و فعاليتهاي او و واكنشهايي كه اينجا و آنجا برانگيخته است ارتباط دارد.
.

ضمن تشکر از ايشان ، خوانندگان عزيز می توانند از اين مکان اين متن را تهيه کنند.  PDF