سايت احمد كسروي                                                                                                                     www.kasravi.info  

 

عبدالحسين هژير در جلسه هيئت وزيران خواستار آزادي قاتل كسروي شد

 

 

از خاطرات ايرج اسكندري

 

ايرج اسكندري، يكي از رهبران حزب توده كه در كابينه ائتلافي قوامالسلطنه وزارت پيشه و هنر را بر عهده داشت در خاطرات خود ميگويد:

�قتل كسروي قبل از اينكه ما وارد كابينه شويم انجام گرفته بود. در كابينه ائتلافي قوامالسلطنه كه ما شركت داشتيم قبلاً قاتل كسروي را گرفته بودند. امامي توقيف بود و شبي در جلسه هيئت وزيران، قوامالسلطنه به عادت مالوف كاغذي درآورد و نشان داد كه آقايان علماء نوشته و حاكي از آن بود كه تقاضا كردهاند امامي را كه در توقيف ميباشد مرخص نمايند. لذا عقيده آقايان وزراء را ميپرسيد.

هژير بلافاصله گفت به عقيده من صحيح است و بايد موافقت نمود كه اين فرد از زندان آزاد شود.

من اجازه صحبت خواستم و گفتم در روز روشن و در دادگاه و با حضور قاضي و ديگران، يك آدمي را زده و با كارد شكمش را پاره كرده و كشتهاند. حالا حكم توقيف اين فرد را دادستان و قاضي دادهاند و من نميفهمم ما در هيئت وزيران چگونه ميتوانيم در اين مسئله دخالت كنيم. وقتي كسي يك همچو جرمي را مرتكب شده، موضوع به دادگاه احاله ميشود و در آنجا رسيدگي و محاكمه ميشود كه يا قرار منع تعقيب صادر ميشود و يا اينكه تبرئه ميگردد و بكلي از زندان آزاد ميگردد.

بعد هم اللهيار صالح وزير دادگستري را مخاطب قرار داده پرسيدم مگر شما حق داريد قرار مستنطق و يا تصميم قاضي را كه حكم توقيف كسي را صادر كرده است لغو نمائيد و رأساً اجازه بدهيد كه او را از  زندان مرخص كنند؟ وزير دادگستري جواب داد نخير، من همچو حقي را ندارم.

گفتم بنابراين معلوم نيست چرا يك چنين مطلبي در هيئت وزيران بايد مطرح بشود؟

هژير اظهار داشت كه نخير آقا، بنده عقيده دارم كه اين آدم مهدورالدم بوده و اگر هم او را كشتهاند كار صحيحي بوده (يك همچو عبارتي).

من اوقاتم تلخ شد. گفتم يعني چه آقا؟ مهدورالدم يعني چه؟ و تازه تشخيص آن با چه كسي است؟

هژير جواب داد با خود شخص!

گفتم اگر اينجوره بنده هم تشخيص ميدهم كه شما مهدورالدم هستيد و همين الان اگر اجازه بدهيد شكم شما را سفره بكنم چون به قول شما تشخيص آ ن با خود من است.

قوامالسلطنه محكم زد زير خنده. گفتم اينكه قانون نشد، مذهب نشد. شما يك فرد تحصيلكردهاي هستيد و از شما بعيد است  كه در قرن بيستم يك همچو حرفهايي ميزنيد. مهدورالدم يعني چه؟ ما قانون جزا، قانون مجازات داريم و تمام اصول محاكماتي را معين كردهاند براي اينكه ما ديگر از اين حرفها نزنيم...

قوامالسلطنه گفت بسيار خوب. و قضيه را مسكوت گذاشتند. و بعد از اينكه ما از كابينه بيرون آمديم و موسويزاده را وزير دادگستري كردند، فوري اينها را مرخص نمودند. و همان موقع من در فرانسه بودم كه خبر رسيد هژير را كشتند، كه قاتل، همان امامي بود كه بعد از آزاد شدن از زندان او را كشته بود. و من پيش خودم فكر ميكردم كه اگر يك فرد مذهبي و معتقدي بودم ميگفتم ديدي چگونه خون اين سيد اولاد پيغمبر  را [منظور سيداحمد كسروي] هژير لوث كرد و خداوند هم همين شخص را lhمور كرد كه او را بكشد!